Mr Down There - Warning & SafetyDÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

 • Pred použitím zastrihávača si prečítajte pokyny.
 • Zastrihávač môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú rizikám súvisiacim s použitím prístroja.
 • Náš výrobok je navrhnutý tak, aby spĺňal vysoké štandardy kvality, funkčnosti a dizajnu. Zariadenie na úpravu tela poskytuje bezpečnosť, viditeľnosť, kontrolu a presnosť pri strihaní mimoriadne citlivých oblastí. Pred použitím výrobku si prečítajte všetky pokyny.

VHODNÉ NA POUŽITIE V SPRŠE ALEBO VO VANE

VAROVANIA

 • Na zníženie nebezpečenstva popálenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb:
 • Zariadenie používajte výlučne na stanovené účely opísané v tejto príručke.
 • Výrobok neumiestňujte do blízkosti vykurovacích zariadení, ohňa alebo na priamom slnku.
 • Na nabíjanie batérie používajte iba USB kábel dodaný s výrobkom.
 • Nikdy neponárajte nabíjací kábel do vody a neoplachujte ho pod batériou.
 • Pred čistením a používaním zastrihávač odpojte zo siete.
 • Výrobok je určený len na použitie na ľudské vlasy. Výrobok nepoužívajte na žiadny iný účel.
 • Opláchnite zastrihávač vodou z vodovodu. Nepoužívajte morskú vodu, čistiace prostriedky ani vriacu vodu. Výrobok neponárajte pod vodu.
 • Ak je vaša pokožka citlivá, alergická na kozmetiku alebo sa pri holení ľahko podráždi, pred použitím vyskúšajte výrobok na rukách alebo nohách.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • Nepoužívajte nástavce, ktoré nie sú odporúčané výrobcom.
 • Nikdy nepoužívajte zastrihávač, ak má poškodený kábel, nefunguje správne, spadol vám alebo je inak poškodený. Doneste ho do servisu na kontrolu a opravu.
 • Nikdy do žiadneho otvoru nevkladajte žiadne predmety.
 • Zariadenie nepoužívajte vo vonkajšom prostredí ani na miestach, kde sa používajú aerosólové (rozprašovacie) prípravky alebo kde sa podáva kyslík.
 • Nepoužívajte zariadenie s poškodeným alebo zlomeným hrebeňom.
 • Nastavte si ochranný hrebeň na požadovanú úroveň pohodlia, najmä v chúlostivých oblastiach.

MANIPULÁCIA S BATÉRIOU

Výrobok nerozoberajte. Zariadenie obsahuje batériu, ktorá nie je vymeniteľná a smie ju odstrániť iba kvalifikovaná osoba. Keď je batéria na konci životnosti, zariadenie sa musí správne zlikvidovať. Správnu recykláciu si overte na príslušnej samospráve.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Maximálna doba nabíjania: 120 min

Minimálna doba prevádzky: 90 min

5.0V = 0.5A IPX7

NABÍJANIE:

 • V prípade potreby zastrihávač pred použitím plne nabite pripojením USB kábla.
 • Ak chcete zariadenie nabiť, vypnite ho a pripojte nabíjací kábel k 5V sieťovej nabíjačke USB-A alebo inému zdroju napájania triedy 2 (nie je súčasťou). Batéria sa nabíja, keď bliká "Indikátor nabíjania".
 • Zastrihávač by mal byť nabíjaný v režime nízkoenergetického napájania.
 • Zastrihávač je plne nabitý, keď zostane svietiť LED indikátor. Svieti tiež pri zapnutí jednotky.

SKLADOVANIE:

 • Skladujte na suchom mieste.
 • Ak je výrobok vlhký, po použití odstráňte hrebeň z hlavice, kým výrobok úplne nevyschne.
 • Súpravu nožov pravidelne mažte ľahkým minerálnym olejom.
 • Nabíjanie alebo používanie výrobku pri extrémnych teplotách nepriaznivo ovplyvňuje životnosť batérie.
 • Aby nedošlo k poškodeniu kábla, neomotávajte ho okolo výrobku.

RIEŠENIE PROBLÉMOV:

 • Ak sa nič nedeje alebo zariadenie pri stlačení tlačidla napájania zapípa: zapojte a nabite zariadenie.
 • Ak je nízky výkon: zapojte a nabite zariadenie.
 • Ak stlačíte tlačidlo napájania a zariadenie sa okamžite vypne – Vyberte súpravu nožov a vyčistite ju (odstráňte aj zvyšky nečistôt, ktoré by mohli uviaznuť v HLAVICI), následne zariadenie zapojte a nabite.
 • Pred samotným vložením nástavcov stlačte tlačidlo power a uistite sa, že zastrihávač pracuje správne, a potom ho ďalším stlačením vypnite. Po vložení zastrihávacích nástavcov si skontrolujte, že sú správne usadené.
 • Ak je zariadenie hlučné – vyberte SÚPRAVU NOŽOV a vyčistite ju (odstráňte aj zvyšky nečistôt, ktoré by mohli uviaznuť v HLAVICI) a otáčajte hlavicí v rôznych polohách, aby ste sa uistili, že správne zapadla.

ULOŽTE SI TIETO POKYNY