Mr Down There - Warning & SafetyDÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

 • Pred použitím zastrihávača si prečítajte pokyny.
 • Zastrihávač môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú rizikám súvisiacim s použitím prístroja.
 • Náš výrobok je navrhnutý tak, aby spĺňal vysoké štandardy kvality, funkčnosti a dizajnu. Zariadenie na úpravu tela poskytuje bezpečnosť, viditeľnosť, kontrolu a presnosť pri strihaní mimoriadne citlivých oblastí. Pred použitím výrobku si prečítajte všetky pokyny.

VHODNÉ NA POUŽITIE V SPRŠE ALEBO VO VANE

VAROVANIA

 • Na zníženie nebezpečenstva popálenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb:
 • Zariadenie používajte výlučne na stanovené účely opísané v tejto príručke.
 • Výrobok neumiestňujte do blízkosti vykurovacích zariadení, ohňa alebo na priamom slnku.
 • Na nabíjanie batérie používajte iba USB kábel dodaný s výrobkom.
 • Nikdy neponárajte nabíjací kábel do vody a neoplachujte ho pod batériou.
 • Pred čistením a používaním zastrihávač odpojte zo siete.
 • Výrobok je určený len na použitie na ľudské vlasy. Výrobok nepoužívajte na žiadny iný účel.
 • Opláchnite zastrihávač vodou z vodovodu. Nepoužívajte morskú vodu, čistiace prostriedky ani vriacu vodu. Výrobok neponárajte pod vodu.
 • Ak je vaša pokožka citlivá, alergická na kozmetiku alebo sa pri holení ľahko podráždi, pred použitím vyskúšajte výrobok na rukách alebo nohách.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • Nepoužívajte nástavce, ktoré nie sú odporúčané výrobcom.
 • Nikdy nepoužívajte zastrihávač, ak má poškodený kábel, nefunguje správne, spadol vám alebo je inak poškodený. Doneste ho do servisu na kontrolu a opravu.
 • Nikdy do žiadneho otvoru nevkladajte žiadne predmety.
 • Zariadenie nepoužívajte vo vonkajšom prostredí ani na miestach, kde sa používajú aerosólové (rozprašovacie) prípravky alebo kde sa podáva kyslík.
 • Nepoužívajte zariadenie s poškodeným alebo zlomeným hrebeňom.
 • Nastavte si ochranný hrebeň na požadovanú úroveň pohodlia, najmä v chúlostivých oblastiach.

MANIPULÁCIA S BATÉRIOU

Výrobok nerozoberajte. Zariadenie obsahuje batériu, ktorá nie je vymeniteľná a smie ju odstrániť iba kvalifikovaná osoba. Keď je batéria na konci životnosti, zariadenie sa musí správne zlikvidovať. Správnu recykláciu si overte na príslušnej samospráve.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Maximálna doba nabíjania: 120 min

Minimálna doba prevádzky: 90 min

5.0V = 0.5A IPX7

NABÍJANIE:

 • V prípade potreby zastrihávač pred použitím plne nabite pripojením USB kábla.
 • Ak chcete zariadenie nabiť, vypnite ho a pripojte nabíjací kábel k 5V sieťovej nabíjačke USB-A alebo inému zdroju napájania triedy 2 (nie je súčasťou). Batéria sa nabíja, keď bliká "Indikátor nabíjania".
 • Zastrihávač by mal byť nabíjaný v režime nízkoenergetického napájania.
 • Zastrihávač je plne nabitý, keď zostane svietiť LED indikátor. Svieti tiež pri zapnutí jednotky.

SKLADOVANIE:

 • Skladujte na suchom mieste.
 • Ak je výrobok vlhký, po použití odstráňte hrebeň z hlavice, kým výrobok úplne nevyschne.
 • Súpravu nožov pravidelne mažte ľahkým minerálnym olejom.
 • Nabíjanie alebo používanie výrobku pri extrémnych teplotách nepriaznivo ovplyvňuje životnosť batérie.
 • Aby nedošlo k poškodeniu kábla, neomotávajte ho okolo výrobku.

RIEŠENIE PROBLÉMOV:

 • Ak sa nič nedeje alebo zariadenie pri stlačení tlačidla napájania zapípa: zapojte a nabite zariadenie.
 • Ak je nízky výkon: zapojte a nabite zariadenie.
 • Ak stlačíte tlačidlo napájania a zariadenie sa okamžite vypne – Vyberte súpravu nožov a vyčistite ju (odstráňte aj zvyšky nečistôt, ktoré by mohli uviaznuť v HLAVICI), následne zariadenie zapojte a nabite.
 • Pred samotným vložením nástavcov stlačte tlačidlo power a uistite sa, že zastrihávač pracuje správne, a potom ho ďalším stlačením vypnite. Po vložení zastrihávacích nástavcov si skontrolujte, že sú správne usadené.
 • Ak je zariadenie hlučné – vyberte SÚPRAVU NOŽOV a vyčistite ju (odstráňte aj zvyšky nečistôt, ktoré by mohli uviaznuť v HLAVICI) a otáčajte hlavicí v rôznych polohách, aby ste sa uistili, že správne zapadla.

ULOŽTE SI TIETO POKYNY

ZÁRUKA

Tieto záručné obmedzenia neobmedzujú vaše zákonné práva podľa národného spotrebiteľského práva. Táto záruka je poskytovaná navyše k vašim existujúcim právam na ochranu spotrebiteľa. Edgewell poskytuje na produkt záruku na vady materiálu a spracovania, pokiaľ je používaný v súlade s užívateľskou príručkou a technickými špecifikáciami po dobu dvoch rokov od dátumu nákupu. Edgewell ponúka opravu alebo, pokiaľ to nie je možné, výmenu. Je vyžadovaný doklad o kúpe.

Na tovar zakúpený ako chybný tovar, spotrebný materiál, diely podliehajúce opotrebovaniu sa záruka nevzťahuje. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie (napr. úlomky, škrabance, odreniny, zmena farby, vyblednutie). Záruka sa nevzťahuje na závadu spôsobenú nesprávnym používaním (vrátane použitia neautorizovaného príslušenstva, spotrebného materiálu, náhradných dielov) alebo zlou údržbou (napr. záruka tiež neplatí, pokiaľ boli zmeny alebo opravy vykonané osobami, ktoré nie sú autorizované spoločnosťou Edgewell.