Mr Down There - Warning & SafetyDŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 • Před použitím zastřihovače si přečtěte pokyny.
 • Zastřihovač mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí rizikům souvisejícím s použitím přístroje.
 • Náš produkt je navržen tak, aby splňoval vysoké standardy kvality, funkčnosti a designu. Tento strojek na úpravu chloupků poskytuje bezpečnost, viditelnost, kontrolu a přesnost při úpravě obzvláště citlivých oblastí. Před použitím tohoto produktu si přečtěte všechny pokyny.

VHODNÉ PRO POUŽITÍ VE SPRŠE NEBO VE VANĚ

UPOZORNĚNÍ

 • Abyste snížili riziko popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob:
 • Tento strojek používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu.
 • Produkt neumisťujte do blízkosti topných zařízení, ohně nebo na přímém slunci.
 • K nabíjení baterie používejte pouze kabel USB dodaný s produktem.
 • Nabíjecí kabel nikdy neponořujte do vody a neoplachujte jej pod tekoucí vodou.
 • Před čištěním a používáním zastřihovač odpojte ze sítě.
 • Produkt je určen pouze pro použití na lidské vlasy. Nepoužívejte tento produkt pro jiné účely.
 • Oplachujte strojek vodou z vodovodu. Nepoužívejte mořskou vodu, čisticí prostředky ani vroucí vodu. Neponořujte produkt pod vodu.
 • Pokud je vaše pokožka citlivá, alergická na kosmetické přípravky nebo se při holení snadno podráždí, vyzkoušejte si před použitím strojek na rukou nebo nohou.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Nepoužívejte nástavce, které nejsou doporučeny výrobcem.
 • Nikdy nepoužívejte zastřihovač, pokud má poškozený kabel, nefunguje správně, spadl vám nebo je jinak poškozen. Doneste jej do servisu ke kontrole a opravě.
 • Do žádného otvoru strojku nikdy nevkládejte cizí předměty.
 • Nepoužívejte strojek ve venkovním prostředí nebo v místech, kde se používají aerosolové (sprejové) přípravky nebo kde se podává kyslík.
 • Nepoužívejte strojek s poškozeným nebo zlomeným hřebínkem.
 • Nastavte si ochranný hřeben na požadovanou úroveň pohodlí, zejména v choulostivých oblastech.

MANIPULACE S BATERIÍ

Produkt nerozebírejte. Tento strojek obsahuje baterii, která není vyměnitelná a smí ji vyjmout pouze kvalifikované osoby. Po skončení životnosti baterie musí být strojek řádně zlikvidován. Informace o správném postupu recyklace získáte na místních obecních úřadech.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Maximální doba nabíjení: 120 min

Minimální doba provozu: 90 min

5.0V = 0.5A IPX7

NABÍJENÍ:

 • V případě potřeby zastřihovač před použitím plně nabijte připojením USB kabelu.
 • Chcete-li zastřihovač nabít, vypněte jej a připojte nabíjecí kabel k 5V síťové nabíječce USB-A nebo jinému zdroji napájení třídy 2 (není součástí). Baterie se nabíjí, když bliká "Indikátor nabíjení".
 • Zastřihovač by měl být nabíjen v režimu nízkoenergetického napájení.
 • Zastřihovač je plně nabitý, když zůstane svítit LED indikátor. Svítí také při zapnutí jednotky.

SKLADOVÁNÍ:

 • Skladujte na suchém místě.
 • Je-li produkt mokrý, odstraňte po použití hřebínek z hlavice, dokud produkt zcela neuschne.
 • Na sadu čepelí pravidelně nanášejte lehký minerální olej.
 • Nabíjení nebo používání produktu při extrémních teplotách negativně ovlivňuje životnost baterie.
 • Aby nedošlo k poškození kabelu, neomotávejte ho kolem výrobku.

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ:

 • Pokud se po stisknutí tlačítka zapnutí nic neděje nebo jednotka bzučí – Zapojte ji do zásuvky a nabijte ji.
 • Je-li strojek vybitý – Připojte jej ke zdroji napájení.
 • Stisknete-li tlačítko zapnutí a přístroj se vypne – Vyjměte sadu čepelí a vyčistěte ji (odstraňte rovněž případné zbytky nečistot v hlavici). Poté strojek připojte ke zdroji napájení.
 • Před samotným vložením nástavců stiskněte tlačítko power a ujistěte se, že zastřihovač pracuje správně, a poté jej dalším stiskem vypněte. Po vložení zastřihovacích nástavců si zkontrolujte, že jsou správně usazeny.
 • Vydává-li strojek příliš hlasitý zvuk – Vyjměte sadu čepelí a vyčistěte ji (odstraňte rovněž případné zbytky nečistot v hlavici). Poté otáčejte hlavicí do různých poloh, abyste se ujistili, že je správně zajištěna.

ULOŽTE SI TYTO POKYNY

ZÁRUKA

Tato záruční omezení neomezují vaše zákonná práva podle národního spotřebitelského práva. Tato záruka je poskytována navíc k vašim stávajícím právům na ochranu spotřebitele. Edgewell poskytuje na produkt záruku na vady materiálu a zpracování, pokud je používán v souladu s uživatelskou příručkou a technickými specifikacemi po dobu dvou let od data nákupu. Edgewell nabízí opravu nebo, pokud to není možné, výměnu. Je vyžadován doklad o koupi.

Na zboží zakoupené jako vadné zboží, spotřební materiál, díly podléhající opotřebení se záruka nevztahuje. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení (např. úlomky, škrábance, oděrky, změna barvy, vyblednutí). Záruka se nevztahuje na závadu způsobenou nesprávným používáním (včetně použití neautorizovaného příslušenství, spotřebního materiálu, náhradních dílů) nebo špatnou údržbou (např. záruka rovněž neplatí, pokud byly změny nebo opravy provedeny osobami, které nejsou autorizovány společností Edgewell.