Mr Down There - Warning & SafetyDŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 • Před použitím zastřihovače si přečtěte pokyny.
 • Zastřihovač mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí rizikům souvisejícím s použitím přístroje.
 • Náš produkt je navržen tak, aby splňoval vysoké standardy kvality, funkčnosti a designu. Tento strojek na úpravu chloupků poskytuje bezpečnost, viditelnost, kontrolu a přesnost při úpravě obzvláště citlivých oblastí. Před použitím tohoto produktu si přečtěte všechny pokyny.

VHODNÉ PRO POUŽITÍ VE SPRŠE NEBO VE VANĚ

UPOZORNĚNÍ

 • Abyste snížili riziko popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob:
 • Tento strojek používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu.
 • Produkt neumisťujte do blízkosti topných zařízení, ohně nebo na přímém slunci.
 • K nabíjení baterie používejte pouze kabel USB dodaný s produktem.
 • Nabíjecí kabel nikdy neponořujte do vody a neoplachujte jej pod tekoucí vodou.
 • Před čištěním a používáním zastřihovač odpojte ze sítě.
 • Produkt je určen pouze pro použití na lidské vlasy. Nepoužívejte tento produkt pro jiné účely.
 • Oplachujte strojek vodou z vodovodu. Nepoužívejte mořskou vodu, čisticí prostředky ani vroucí vodu. Neponořujte produkt pod vodu.
 • Pokud je vaše pokožka citlivá, alergická na kosmetické přípravky nebo se při holení snadno podráždí, vyzkoušejte si před použitím strojek na rukou nebo nohou.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Nepoužívejte nástavce, které nejsou doporučeny výrobcem.
 • Nikdy nepoužívejte zastřihovač, pokud má poškozený kabel, nefunguje správně, spadl vám nebo je jinak poškozen. Doneste jej do servisu ke kontrole a opravě.
 • Do žádného otvoru strojku nikdy nevkládejte cizí předměty.
 • Nepoužívejte strojek ve venkovním prostředí nebo v místech, kde se používají aerosolové (sprejové) přípravky nebo kde se podává kyslík.
 • Nepoužívejte strojek s poškozeným nebo zlomeným hřebínkem.
 • Nastavte si ochranný hřeben na požadovanou úroveň pohodlí, zejména v choulostivých oblastech.

MANIPULACE S BATERIÍ

Produkt nerozebírejte. Tento strojek obsahuje baterii, která není vyměnitelná a smí ji vyjmout pouze kvalifikované osoby. Po skončení životnosti baterie musí být strojek řádně zlikvidován. Informace o správném postupu recyklace získáte na místních obecních úřadech.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Maximální doba nabíjení: 120 min

Minimální doba provozu: 90 min

5.0V = 0.5A IPX7

NABÍJENÍ:

 • V případě potřeby zastřihovač před použitím plně nabijte připojením USB kabelu.
 • Chcete-li zastřihovač nabít, vypněte jej a připojte nabíjecí kabel k 5V síťové nabíječce USB-A nebo jinému zdroji napájení třídy 2 (není součástí). Baterie se nabíjí, když bliká "Indikátor nabíjení".
 • Zastřihovač by měl být nabíjen v režimu nízkoenergetického napájení.
 • Zastřihovač je plně nabitý, když zůstane svítit LED indikátor. Svítí také při zapnutí jednotky.

SKLADOVÁNÍ:

 • Skladujte na suchém místě.
 • Je-li produkt mokrý, odstraňte po použití hřebínek z hlavice, dokud produkt zcela neuschne.
 • Na sadu čepelí pravidelně nanášejte lehký minerální olej.
 • Nabíjení nebo používání produktu při extrémních teplotách negativně ovlivňuje životnost baterie.
 • Aby nedošlo k poškození kabelu, neomotávejte ho kolem výrobku.

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ:

 • Pokud se po stisknutí tlačítka zapnutí nic neděje nebo jednotka bzučí – Zapojte ji do zásuvky a nabijte ji.
 • Je-li strojek vybitý – Připojte jej ke zdroji napájení.
 • Stisknete-li tlačítko zapnutí a přístroj se vypne – Vyjměte sadu čepelí a vyčistěte ji (odstraňte rovněž případné zbytky nečistot v hlavici). Poté strojek připojte ke zdroji napájení.
 • Před samotným vložením nástavců stiskněte tlačítko power a ujistěte se, že zastřihovač pracuje správně, a poté jej dalším stiskem vypněte. Po vložení zastřihovacích nástavců si zkontrolujte, že jsou správně usazeny.
 • Vydává-li strojek příliš hlasitý zvuk – Vyjměte sadu čepelí a vyčistěte ji (odstraňte rovněž případné zbytky nečistot v hlavici). Poté otáčejte hlavicí do různých poloh, abyste se ujistili, že je správně zajištěna.

ULOŽTE SI TYTO POKYNY